Instituti Kombëtar i Fizikës, Akademia e Shkencave e Shqipërisë

 

Instituti Kombëtar i Fizikës (IKF) është njësi bashkëpunimi dhe koordinimi shkencor në fushat e fizikës, me mision nxitjen e dijes e të vërtetës shkencore, mbrojtjen e shëndetit publik, trashëgimisë kulturore, mjedisore dhe materiale, nxitjen e teknologjisë dhe inovacionit, përmirësimin e programeve të studimit universitar, zhvillimin e fizikës si shkencë themelore, në bashkëpunim me Institutet, Akademitë e tjera dhe institucione të mirëfillta shkencore. IKF funksionon kryesisht përmes faqes elektronike www.ikf-akad.al, Akademia e Shkencave të Shqipërisë.

IKF synon promovimin e dijeve më bashkëkohore në fushën e fizikës në të gjithë hapësirën mbarëshqiptare, lehtësimin e komunikimit dhe bashkëpunimit mes fizikanëve shqiptarë kudo në botë, rritjen e aksesit dhe lidhjes mes fizikanëve shqiptarë dhe të huaj, mbështetjen e ekselencës shqiptare në kërkim e mësimdhënie, me fokus talentet e reja.

IKF synon të krijojë një zë aktiv dhe autoritar në mjedisin kombëtar të fizikës dhe të shërbejë si qendër e komunitetit të shqiptarëve të diplomuar në fizikë.

Në fokusin e aktiviteteve të IKF bën pjesë edhe fizika shkollore, përmes bashkëpunimit dhe nxitjes së mendimit kritik ndërmjet aktorëve kryesorë, në dobi të përmirësimit të mësimdhënies së fizikës; përmes aktiviteteve të tilla si trajnimi i çertifikuar i mësuesve; përmes përfshirjes së mësuesve të fizikës dhe nxënësve të talentuar në grupe aktive për popullarizimin e shkencës.

Lexo më shumë

Aktivitetet kryesore të IKF

 

  • Organizim konferencash, takimesh kombëtare dhe ndërkombëtare, forumesh të ndryshme diskutimi online apo onsite në fushën e fizikës.

 

  • Afrim i fizikanëve të huaj me mjedisin shkencor mbarëshqiptar, shoqëruar me çertifikime të tilla honorifike, si p.sh. “Bashkëpunëtor i ASH”.

 

  • Mbajtje leksionesh të hapura online sipas tematikave të ndryshme, nga fizikanë shqiptarë dhe të huaj.

 

  • Krijim grupesh më të ngushta të interesit sipas një fushe të caktuar të fizikës.

 

  • Hartim studimesh, projektesh e propozimesh për organet shtetërore, në lidhje më zhvillimin e fizikës në hapësirën shqiptare si dhe deklaratash mbi pozicionin e IKF- së në lidhje më çështje të kërkimit, financimit të tij, inovacionit dhe mësimdhënies në fizikë.

 

Në vijim mund të shkarkoni Bazën ligjore.

Baza ligjore

Bordi Drejtues

Akad. Prof. Dr. Rexhep Meidani

- Kryetar Bordi
Akademia e Shkencave e Shqipërisë

Akad. Asoc. Prof. Dr. Mimoza Hafizi

- Drejtore Ekzekutive
Universiteti i Tiranës
Shqipëri

Akad. Prof. Dr. Floran Vila

Akademia e Shkencave e Shqipërisë

Prof. Dr. Halil Sykja

Universiteti i Tiranës
Shqipëri

Prof. Dr. Orion Ciftja

Prairie View A&M University
Texas, USA

Dr. Ardian Gojani

Secopta Analytics, Teltow,
Germany

Dr. Toni Shiroka

ETH Zürich,
Paul Scherrer Institut,
Switzerland

Prof. Dr. Hiqmet Kamberaj

International Balkan University,
Republic of North Macedonia

Prof. As. Dr. Olta Çakaj

- Koordinatore
Universiteti i Tiranës, Shqipëri